Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Poistenie v čase pandémie ochorenia COVID-19


RIZIKÁ NEDOKÁŽEME ODVRÁTIŤ, ALE DOKÁŽEME SA NA NE PRIPRAVIŤ.

V tejto dobe, keď aktuálna situácia okolo šírenia koronavírusu ovplyvňuje náš život a zdravie, je dobré vedieť, že:

V prípade ochorenia na COVID-19 plne kryjeme riziká vo všetkých typoch poistenia:
Unikátne poistenie pre vašu rodinu, teda Kapitálové životné poistenie (KŽP), Pohrebné poistenie (PP) a Unikátne poistenie pre váš úver, teda Rizikové životné poistenie (RŽP).
Pri ochoreni COVID-19 je poistné riziko smrť kryté do výšky dojednanej poistnej sumy.
V prípade Unikátneho poistenia pre váš úver (Rizikového životného poistenia), výška poistnej sumy zodpovedá zostatkovej hodnote úveru v PSS.

Výška poistného pri Unikátnom poistení pre vašu rodinu (Kapitálovom životnom poistení) môže byť znížená vzhľadom na zhoršenú finančnú situáciu v aktuálnom období (min. 10 €/mesačne, resp. min. PS = 1 000 €).
Poistná suma pre riziká smrť a dožitie bude alikvotne znížená pri zachovaní dohodnutých foriem pripoistenia.
Benefity vo forme pripoistení ostávajú v plnom rozsahu zachované ( TNU = 50 000 €, DU = 100 €, SU = 2 x PS).

Práve v tejto dobe neodporúčame rušiť existujúce poistenie. Je dôležité zostať zodpovedný a na riziká sa dostatočne pripraviť.