Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Všetko o PSS

 • Obchodné meno: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Právna forma: akciová spoločnosť
 • Sídlo: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
 • IČO: 31335004
 • Dátum zápisu do obchodného registra: 15. 10. 1992
 • Bankové spojenie: 0954638777 / 5900
 • Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava I., odd. Sa,vložka č. 479 / B
 • Telefón: 02 / 58 55 58 55
 • web: www.pss.sk

Vznik spoločnosti

Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s., založili tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú. - v súčasnosti pôsobí pod názvom Slovenská sporiteľňa, a. s. , nemecká Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H. - v súčasnosti pôsobí pod názvom Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.

Vďaka nim sa do strednej a východnej Európy dostalo stavebné sporenie, ktoré sa tu zakrátko udomácnilo. Dokázalo tak, že je jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe.

Činnosť Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Poskytuje výhodné sporenie so štátnou prémiou a úrokmi. Exkluzívnou ponukou je špeciálne sporenie pre deti s extra istotou a online Sporenie Lišiak.

Popri výhodnom zhodnocovaní finančných prostriedkov ponúka aj niekoľko typov úverov, napr. na kúpu, výstavbu alebo obnovu bývania, ale aj na vybavenie domácnosti. 

Na financovanie opráv a rekonštrukciu bytových domov slúži špeciálny program určený pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá a iných správcov bytových objektov.

Pre UNIQA poisťovňu, a.s., sprostredkuvávame niekoľko druhov výhodných poistení (napr. bytu, domu či domácnosti, kapitálové životné poistenie ale aj poistenie úveru).

Súčasní akcionári Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. :

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG., Spolková republika Nemecko s 32,5 % podielom na základnom imaní spoločnosti,

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.,Wien, Rakúska republika s 32,5 % podielom na základnom imaní spoločnosti,

Erste Group Bank AG, Wien, Rakúska republika s 25,02 % podielom na základnom imaní spoločnosti,

Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Slovenská republika s 9,98 % podielom na základnom imaní spoločnosti,

 • Stavebná sporiteľňa Bausparkasse Schwäbisch Hall AG  už 76 rokov úspešne podniká na trhu stavebného sporenia. Základ jej výnimočného postavenia sa odvíja od faktu, že približne spolu s 1600 družstevnými bankami a 3 000 pracovníkmi odbytovej siete sa usiluje dostať čo najbližšie ku klientom a ponúka im na mieru šité, ucelené programy na zabezpečenie vlastnej budúcnosti, vybudovanie bývania a zhodnotenie majetku, ktoré svojou komplexnosťou presahujú ponuku samotného stavebného sporenia.
 • Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH., je súčasťou rakúskej finančnej skupiny Raiffeisen.
 • Erste Group Bank AG je jeden z najväčších európskych poskytovateľov finančných služieb a vedúca retailová banka v strednej Európe. Počtom klientov je na prvom mieste v oblasti poskytovania finančných služieb v strednej Európe a na druhom mieste podľa objemu aktív. Erste Group Bank a jej partneri majú silnú trhovú pozíciu v ponuke produktov retailového bankovníctva, vo financovaní nehnuteľností, v obchode s privátnymi klientmi a vo finančných službách pre malé a stredné podniky.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s., bola v čase zakladania Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., najvýznamnejšou finančnou inštitúciou na Slovensku a súčasne bankou s dlhoročnou tradíciou a prestížou.V súčasnosti patrí k najvýznamnejším peňažným inštitúciám na Slovensku, s najdlhšou tradíciou v oblasti sporenia, najhustejšou sieťou pobočiek a filiálok a širokým spektrom ponúkaných služieb.

Riadenie spoločnosti

Podľa platných právnych predpisov a prijatých stanov sú orgánmi Prvej stavebnej sporiteľňe, a. s.:

 • predstavenstvo
 • dozorná rada
 • valné zhromaždenie

Predstavenstvo je trojčlenné, pričom každý z akcionárov menuje jedného jeho člena:

Ing. Jiří Plíšek, MBA
predseda predstavenstva
bankový riaditeľ pre rezort A

Mag. David Marwan
člen predstavenstva
bankový riaditeľ pre rezort B

Dr. Volker Kreuziger
člen predstavenstva
bankový riaditeľ pre rezort C

V rezorte A priamo riadi:

 • riaditeľa úseku práva a compliance
 • riaditeľa úseku starostlivosti o klientov
 • riaditeľa úseku personálneho riadenia
 • riaditeľa úseku riadenia stratégie a projektov
 • vedúceho samostatného odboru komunikácie
 • vedúceho samostatného odboru kancelárie predstavenstva

V rezorte B priamo riadi:

 • riaditeľa úseku informačných technológií
 • riaditeľa ekonomického úseku
 • riaditeľa úseku plánovania, podnikového controllingu a controllingu rizík
 • riaditeľa úseku všeobecného servisu

V rezorte C priamo riadi:

 • riaditeľa úseku marketingu
 • riaditeľa úseku odbytu
 • vedúceho samostatného odboru treasury
 • vedúceho samostatného odboru business analýzy a riadenia business architektúry odbytových kanálov

Etický kódex

Etický kódex PSS (formát PDF, veľkosť 8,9 MB) 

 

Hospodárske výsledky banky

Zverejnenie informácií podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.

Informácie zverejňované štvrťročne (k 30.09.2021)

Pre správne zobrazenie PDF dokumentov potrebujete mať nainštalovaný voľne dostupný program Adobe Reader. 

Hospodárske výsledky banky za minulé obdobia

Individuálne a konsolidované účtovné závierky
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2021
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2021
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2020
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2020
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2020
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2020
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2019
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2019
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2019
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2018
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2018
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2018
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2018
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2017
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2017
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2017
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2016
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2016
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2016
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2015
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2015
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2015
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2015
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2014
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2014
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2014
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2014
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2013
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2013
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2013
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2013
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2012
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2012
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2012
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2012
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2011
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2011
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2011
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2011

Prvá stavebná sporiteľňa (od r. 1992):

 • uspokojila už viac ako 2,5 milióna klientov,
 • uzatvorila s nimi takmer 5 miliónov zmlúv o stavebnom sporení,
 • klientom poskytla takmer 700-tisíc úverov na financovanie bývania,
 • na bývanie poskytla celkovo viac ako 11,4 miliárd €.

PSS, a. s., si dlhodobo udržiava dominujúci podiel na trhu stavebného sporenia.

Zaujímavosti:

 • každé dve a pol minúty si u nás klienti uzatvoria novú zmluvu o stavebnom sporení,
 • denne poskytneme na bývanie v priemere 1 milión €,
 • takmer polovica obyvateľov Slovenska je alebo bola naším klientom,
 • denne poskytneme takmer 70 úverov na financovanie bývania,
 • každý siedmy bytový dom na Slovensku je obnovený z prostriedkov PSS, a. s.,
 • deti, ktorých rodičia využívajú sporenie Junior extra, by naplnili 6 500 školských tried.

Výročné správy

2020 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 1,8 MB) 
2019 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 4,3 MB) 
2018 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 5,7 MB) 
2017 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 3,2 MB) 
2016 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 5,5 MB) 
2015 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 4,7 MB) 
2014 - Výročná správa PSS, a. s.  (formát PDF, veľkosť 4,4 MB) 
2014 - Výročná správa PSS, a. s. v nemeckom jazyku  (formát PDF, veľkosť 4,6 MB)   
2013 - Výročná správa PSS, a. s.  (formát PDF, veľkosť 18,7 MB)  
2013 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku (formát PDF, veľkosť 19,1 MB)  
2012 - Výročná správa PSS, a. s.  (formát PDF, veľkosť 18,7 MB) 
2012 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku  (formát PDF, veľkosť 17,5 MB) 
2011 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 8,4 MB)
2011 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku (formát PDF, veľkosť 9,3 MB)
2010 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 2,6 MB) 
2010 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku  (formát PDF, veľkosť 2,7 MB)  
2009 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 3,2 MB) 
2008 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 1,3 MB)  
2008 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku (formát PDF, veľkosť 1,3 MB) 
2007 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 17,9 MB)
2007 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku (formát PDF, veľkosť 1,9 MB)
2006 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 900 kB)
2006 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku (formát PDF, veľkosť 900 kB)
2005 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 1,5 MB)
2004 - Konsolidovaná výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 1,1 MB)
2004 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 720 kB)
2003 - Výročná správa kompletná (formát PDF, veľkosť 2,9 MB)
2002 - Výročná správa kompletná (formát PDF, veľkosť 2 MB)

 

Humanitárny program

Vynikajúce výsledky, ktoré PSS, a. s., dosahuje, sú nielen potvrdením správnosti jej zámerov, cieľov a jednotlivých aktivít. Zároveň jej umožňujú realizovať sa aj na poli filantropickom a vracať časť svojho ekonomického úspechu spoločnosti – tak, ako je to vo vyspelých krajinách a vyspelých ekonomikách už celkom prirodzené.

Počas existencie Prvej stavebnej sporiteľne sme podporili charitatívne a iné projekty celkovou sumou vyše 6 miliónov €.

Podpora mladých ľudí

Pomoc pre osirelé deti

 • Medzi najdlhšie podporované projekty patrí pomoc pre osirelé deti z Fondu na zabezpečenie charitatívnej činnosti. PSS formou jednorazového príspevku doteraz poukázala takýmto deťom viac ako 70-tisíc €.

Bývanie, veda

 • Z prostriedkov našich fondov na rozvoj bytového hospodárstva SR sme podporili približne 150 projektov v celkovej hodnote takmer 1,4 mil. eur, napr. projekt Partnerstvo pre dedičstvo, vydanie množstva vysokoškolských učebníc a odborných publikácií, organizovanie vedeckých konferencií a projekty zamerané na kvalitu správy a obnovy bytového fondu.

Zdravie

 • Veľká časť finančných prostriedkov smeruje tiež do podpory prevencie a zníženia následkov ťažkých chorôb a úrazov. Mnohí naši občania si vďaka jej pomoci mohli zaplatiť rehabilitačno-liečebné pobyty, kúpiť kvalitnejšie lieky, kompenzačné pomôcky. Aj zdravotnícke a sociálne zariadenia (nemocnice, domovy dôchodcov, detské domovy, hospice) a združenia (Liga proti rakovine, Šanca pre nechcených) pri svojej činnosti využili finančné prostriedky z Prvej stavebnej sporiteľne. 

Šport a kultúra

 • Opakovane podporujeme integráciu hendikepovaných osôb do normálneho života a prispievame na dobudovanie športovísk pre telesne postihnutých športovcov. Podporili sme prípravu hendikepovaných športovcov, napríklad aj šachistov  – reprezentantov SR. Z darov predstavenstva PSS sa financovalo vydanie kníh, výstavy fotografií, organizovanie hudobných slávností a koncertov zdravotne a mentálne postihnutých umelcov.

K najvýraznejšie podporeným projektom patrili:

 • projekt Hodina deťom
 • projekt Konto bariéry
 • financovanie Hniezd záchrany (Občianske združenie Šanca pre nechcených)
 • financovanie výchovy a výcviku vodiacich psov (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
 • finančná pomoc na sprístupnenie špecializovanej a efektívnej rehabilitačnej metódy v ADELI Medical Center čo najväčšiemu počtu slovenských pacientov
 • Liga proti rakovine SR
 • finančná pomoc rodinám, ktoré boli v roku 2010 postihnuté ničivými povodňami
 • Národný onkologický ústav Bratislava
 • Slovenský červený kríž Bratislava

Výrazom ocenenia činnosti PSS, a. s., na poli charitatívnom a filantropickom bolo trikrát 1. miesto v rokoch 2006, 2009 a 2014, jedenkrát 2. miesto v roku 2008 a dvakrát 3. miesto v rokoch 2007 a 2010 v rebríčku Top firemný filantrop a jedno 1. miesto, jedno 2. miesto a dve 3. miesta v jednotlivých kategóriách Ceny filantropie. V roku 2013 získala Prvá stavebná sporiteľňa hlavnú cenu v projekte Samospráva a Slovensko bez bariér za trvalú podporu jednotlivcov, jednotlivých skupín a zariadení pre ZPO a projektov prevencie, liečby a rehabilitácie osôb s nádorovým ochorením a zariadení pre opustené deti a sociálne odkázaných.